Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Działy merytoryczne

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Kierownik – mgr Joanna Skrzypińska
tel. 046 833-69-69, w. 33
e-mail: joanna@mbp.skierniewice.pl

Zakres działania:

 • systematyczne uzupełnianie księgozbioru Biblioteki oraz zakup wydawnictw dla placówek podopiecznych,
 • prowadzenie ewidencji jednostkowej i sumarycznej placówek bibliotecznych oraz katalogów,
 • dokonywanie kontroli księgozbiorów w filiach MBP oraz nadzór nad usuwaniem druków zbędnych,
 • prowadzenie badań dotyczących stanu ilościowego zbiorów bibliotecznych, ich struktury, przydatności społecznej i wykorzystania,
 • nadzorowanie i instruowanie placówek sieci miejskiej MBP w związku z realizowanymi przez te placówki wszelkimi pracami związanymi z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i opracowaniem zbiorów. 

Dział Udostępniania Zbiorów

Kierownik – mgr Mirosława Przygodzińska
tel. 0 46 833-69-69, w. 37
e-mail: miroslawa_przygodzinska@mbp.skierniewice.pl

Zakres działania:

 • systematyczne badanie /rozpoznanie/ potrzeb i zainteresowań użytkowników biblioteki oraz przedkładanie na tej podstawie dezyderatów działowi Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
 • udostępnianie zbiorów w wypożyczalni Biblioteki dla dorosłych,
 • organizacja wypożyczania międzybibliotecznego oraz prowadzenia ewidencji czytelników i wypożyczeń,
  przeprowadzenie selekcji zbiorów,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru oraz udzielenie pomocy filiom bibliotecznym w zakresie własnych zadań,
 • prowadzenie pracy środowiskowej. 

Dział Informacyjno – Bibliograficzny

Kierownik – mgr Anna Jakubiak
tel. 0 46 833-69-69, w. 38
e-mail: czytelnia@mbp.skierniewice.pl

Zakres działania:

 • sporządzanie zestawów i przeglądów bibliograficznych, opracowywanie kwerend oraz udzielanie informacji pracownikom biblioteki , jak również placówkom miejskim,
 • prowadzenie kartotek bibliograficznych w bibliotece i pomoc w tym zakresie dla placówek miejskich oraz gromadzenie dokumentów życia społecznego dotyczących Skierniewic,
 • gromadzenie i udostępnianie księgozbioru w czytelni dla dorosłych,
 • prenumerata i akcesja czasopism,
 • prowadzenie prac popularyzatorsko – wydawniczych,
 • opracowywanie pomocy metodycznych na użytek placówek miejskich,
 • nadzorowanie i instruowanie placówek sieci miejskiej MBP w związku z realizowanymi pracami związanymi z działalnością informacyjno-bibliograficzną,
 • obsługa punktu informacji europejskiej,
 • prowadzenie punktu informacji turystycznej,
 • wykonywanie usług reprograficznych,
 • udostępnianie stanowisk internetowych. 

Samodzielne stanowisko do spraw prowadzenia zadań powiatowych dla powiatu skierniewickiego

Instruktor – mgr Bogusława Szadkowska

tel. 0 46 833-69-69, w. 37
e-mail: bogusia@mbp.skierniewice.pl

Zakres działania na terenie powiatu skierniewickiego:

 • organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego,
 • doradztwo merytoryczne odnośnie prawidłowego realizowania zadań statutowych,
 • udzielanie pomocy merytorycznej i instruktażu w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji bibliotecznej,
 • prowadzenie zbiorczej dokumentacji w zakresie przybytków, ubytków i ewidencji bieżącej sumarycznej,
 • pomoc merytoryczna przy prowadzeniu pracy środowiskowej,
 • sporządzanie zbiorczych analiz i statystyk z działalności gminnych bibliotek publicznych na potrzeby GUS, WiMBP w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Skierniewicach,
 • dokształcanie i doskonalenie kadry bibliotecznej poprzez organizowanie szkoleń oraz praktyk dla osób nowozatrudnionych,
 • pomoc przy zakupie, opracowaniu i reklasyfikacji zbiorów oraz w prowadzeniu bieżącej selekcji zbiorów. 

Oddział dla Dzieci

Kierownik – Elżbieta Gralewska

tel. 0 46 833-58-60
e-mail: elzbieta_gralewska@mbp.skierniewice.pl

Zakres działania:

 • w porozumieniu z działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zakup i gromadzenie księgozbioru dla dzieci ( do wypożyczalni i czytelni ), jego ewidencja, opracowanie / wraz z katalogami/ i selekcją,
 • udostępnianie księgozbioru i czasopism w wypożyczalni i czytelni oraz prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
 • prowadzenie akcesji czasopism dla dzieci,
 • organizacja imprez czytelniczych,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru oraz udzielanie pomocy filiom bibliotecznym nr 2, 4 i Bibliotece Publiczno - Wojskowej w zakresie własnych zadań. 

Filie biblioteczne, Czytelnia Muzyczna, Wypożyczalnia Książki Mówionej

Filia nr 1
Kierownik – Ewelina Skrzypińska
tel. 0 46 833-58-60;
e-mail: filia_1@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 2, Czytelnia Muzyczna, Wypożyczalnia Książki Mówionej
Kierownik – mgr Agata Strasińska
tel. 0 46 832-47-94
e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 4
Kierownik – mgr Agnieszka Sokołowska

tel. 0 46 833-10-23
e-mail: filia_4@mbp.skierniewice.pl

Filia nr 5
Kierownik – mgr Małgorzata Grzejszczak

tel. 0 46 832-60-59
e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl

Zakres działania:

 • w porozumieniu z działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zakup i gromadzenie księgozbioru dla Filii, jego ewidencja, opracowanie / wraz z katalogami / i selekcja,
 • udostępnianie księgozbioru czytelnikom Filii oraz prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
 • organizacja imprez środowiskowych,
 • prowadzenie akcesji czasopism,
 • gromadzenie zbiorów muzycznych w oparciu o przyjęty dla czytelni profil oraz prowadzenie jednostkowej ewidencji, opracowanie zbiorów,
 • udostępnianie zbiorów muzycznych zgodnie z regulaminem czytelni,
 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów książki mówionej,
 • planowanie i organizowanie działalności oświatowej służącej promocji czytelni muzycznej i wypożyczalni książki mówionej.
Strony w tym dziale