Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Dział księgowości, Administracji i Obsługi

Kierownik – główna księgowa – Grażyna Krajewska
tel. 0 46 833-69-69, w. 32

Zakres działania:

 • prowadzenie księgowości Biblioteki,
 • opracowywanie założeń i projektów rocznych planów finansowych Biblioteki,
 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości budżetowej, wykonywanych przez inne komórki organizacyjne Biblioteki,
 • sprawowanie czynności kontrolnych w ramach kontroli wewnętrznej,
 • prowadzenie rachuby płac,
 • prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników biblioteki,
 • dokonywanie zakupu urządzeń i materiałów /oprócz księgozbioru i pomocy metodycznych/ niezbędnych do funkcjonowania Biblioteki, jak również zakupywanie i prowadzenie magazynu podręcznego materiałów biurowych, materiałów służących do utrzymania czystości i innych przedmiotów bieżącego użytkowania,
 • prowadzenie i planowanie remontów oraz dbanie o zapewnienie sprawnego ogrzewania i oświetlenia.
 • prowadzenie spraw związanych z BHP i Ppoż.,
 • prowadzenie kancelarii Biblioteki,
 • prowadzenie ewidencji obowiązujących przepisów prawnych oraz dbanie o ich uaktualnianie z jednoczesnym przekazywaniem informacji z tego zakresu placówkom miejskim,
 • organizacja działalności na rzecz zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników MBP, ich rodzin oraz emerytów.
Strony w tym dziale