Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Znak: VI-4/7/2013                                                                                                                                                                                                                    

 Skierniewice, 2013-10-22

 
                       
                                                                                   
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
208407-2013
            Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43A, woj. łódzkie, tel. /046/ 833-69-69, fax. /046/ 833-66-97, adres internetowy www.mbp.skierniewice.com.pl, ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach”.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 . Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 22113000-5
Ofertę, nie podlegającą wykluczeniu i nie podlegającej odrzuceniu złożyli następujący oferenci:
1. Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Vika
Renata Musielska
Lubanów 28 B 98-235 Błaszki
wartość oferty – 13.466,25 zł
 
2. AMBELUCJA Księgarnia Internetowa
Sebastian Szymkowiak, Wydawnictwo Łajka
Ul. Górnicza 24b/4 81-572 Sopot
wartość oferty - 14.482,60 zł
 
3. Główna Księgarnia Szkolna
Gajewicz Gawin Widłak Sp. Jawna
Al. Daszyńskiego 16 31-534 Kraków
wartość oferty – 14.418,00zł
 
4. Hurtownia Książek MR BOOK
Artur Dudzik
ul. Długa 13 58-500 Jelenia Góra
wartość oferty – 14.249,94zł
 
 
5. Firma Handlowo-Księgarska „Stańczyk”
ul. Ks. Ściegiennego 32   37-464 Stalowa Wola
wartość oferty – 12.785,14 zł
 
Na wykonawcę zamówienia wybrano ofertę Nr 5 - Firma Handlowo-Księgarska „Stańczyk”, 37-464 Stalowa Wola, ul. Ks. Ściegiennego 32    
Wartość zamówienia: 12.785,14zł
słownie: Dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 14/100
 
Uzasadnienie:
Oferent  Nr 5 zaoferował najniższą cenę i zdobył największą ilość punktów – 100 pkt
Oferent numer 1 zdobył 94,94 pkt
Oferent numer 2 zdobył 88,28 pkt
Oferent numer 3 zdobył 88,67 pkt
Oferent numer 4 zdobył 89,72 pkt
 
Punkty obliczone zostały wg wzoru podanego w SIWZ
 
Zamawiający:
Izabela Strączyńska
Dyrektor MBP w Skierniewicach