Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

 

          Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
 
       na 2013rok
 
 
 PRZYCHODY OGÓŁEM:
 
    1 900 787
DOTACJE OGÓŁEM
1 780 280
           DOTACJA URZĘDU MIASTA
1 587 400
           Porozumienie ze Starostwem Powiatowym
40 000
           Dotacja - MKiDN(zakup książek)
26 000
            Dotacja – MkiDN(zakup komputerów)
100 000
            Dotacja- Fundacji Orange
11 880
            Dotacja – Instytut Książki
15 000
 PRZYCHODY WŁASNE:
114 607
 
- za legitymacje
14 000
- za upomnienia
6 000
- wydawnictwo własne
8 607
- usługi  reprografii
2 000
- użyczenie lokalu
82 000
- inne
2 000
PRZYCHODY FINANSOWE
         1 000
- odsetki bankowe
1 000
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
4 900
- pozostałe(darowizny,dofinansowania imprez)
4 900
KOSZTY OGÓŁEM:
1900 787
w tym
 
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
1 082 131
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I FP
180 500
ODPIS NA ZFŚS
38 189
UTRZYMANIE LOKALI
253 974
ZAKUP KSIĄŻEK
60 000
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
16 000
ZAKUP ZBIORÓW MUZYCZNYCH I MULTIMEDIÓW
1 500
 PODATKI I OPŁATY
139
USŁUGI OBCE
70 320
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
20 558
POZOSTAŁE KOSZTY   
10 192
 ZAKUP PRASY
17 000
 PRACA ŚRODOWISKOWA
12 000
 DRUK KSIĄŹKI
4 200
 WYDATKI INWESTYCYJNE(ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGR.)
134 084