Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy na 2012 rok
          Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach 
       na 2012rok
 
 
 PRZYCHODY OGÓŁEM:
 
    1 769 523
DOTACJE OGÓŁEM
1 632 320
           DOTACJA URZĘDU MIASTA
1 554 000
           Porozumienie ze Starostwem Powiatowym
40 000
           Dotacja –MkiDN(zakup książek)
25 000
            Dotacja- Fundacji Orange
5 320
            Dotacja – Łódzki Dom Kultury
8 000
 PRZYCHODY WŁASNE:
134 766
 
- za legitymacje
12 078
- za upomnienia
5 395
- wydawnictwo własne
32 297
- usługi  reprografii
1 620
- użyczenie lokalu
82 194
- inne
1 182
PRZYCHODY FINANSOWE
          737
- odsetki bankowe
737
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
1 700
- pozostałe(darowizny,dofinansowania imprez)
1 700
KOSZTY OGÓŁEM:
1793 597
w tym
 
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
1 067 325
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I FP
187 557
ODPIS NA ZFŚS
38 190
UTRZYMANIE LOKALI
233 684
ZAKUP KSIĄŻEK
60 898
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
10 557
ZAKUP ZBIORÓW MUZYCZNYCH I MULTIMEDIÓW
1 455
 PODATKI I OPŁATY
153
USŁUGI OBCE
80 358
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
32 628
POZOSTAŁE KOSZTY   
9 009
 ZAKUP PRASY
15 465
 PRACA ŚRODOWISKOWA
14 867
 Wydanie albumu na 555-lecie SKIERNIEWIC
41 431