Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy na 2011 rok

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach na 2011rok

 

 

PRZYCHODY OGÓŁEM:

 

  1 670 661

DOTACJE OGÓŁEM

1 566 189

           DOTACJA URZĘDU MIASTA

1 510 000

           Porozumienie ze Starostwem Powiatowym

40 000

           DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY(zakup książek)

8 900

            Dotacja Fundacji Orange

7 289

 PRZYCHODY WŁASNE:

104 000

 

- za legitymacje

12 986

- za upomnienia

7 712

- udostępnianie internetu

0

- usługi  reprografii

2 153

- użyczenie lokalu

78 134

- inne

3 015

PRZYCHODY FINANSOWE

          471

- odsetki bankowe

471

KOSZTY OGÓŁEM:

1 698 026

w tym

 

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

1 044 609

SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I FP

168 524

ODPIS NA ZFŚS

40 103

UTRZYMANIE LOKALI

227 706

ZAKUP KSIĄŻEK

52 503

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

2 107

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

19 334

ZAKUP ZBIORÓW MUZYCZNYCH

668

ZAKUP MULTIMEDIÓW

0

USŁUGI OBCE

73 597

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

58 189

POZOSTAŁE KOSZTY   

10 688