Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy na 2009 rok

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach na 2009 rok
 

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1 541 100
DOTACJE OGÓŁEM: 1 465 000
DOTACJA URZĘDU MIASTA 1 430 000
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym 35 000
DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY
(zakup książek)
0
PRZYCHODY WŁASNE: 75 700
- za legitymacje 6 000
- za upomnienia 3 000
- udostępnianie internetu 200
- usługi reprografii 3 000
- użyczenie lokalu 63 300
- inne 100
PRZYCHODY FINANSOWE  400
- odsetki bankowe 400
KOSZTY OGÓŁEM: 1 609 100
w tym  
WYNAGRODZENIA OSOBOWE 887 000
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I FP 151 500
ODPIS NA ZFŚS 35 000
UTRZYMANIE LOKALI 238 700
ZAKUP KSIĄŻEK 52 000
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1 000
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 68 000
ZAKUP ZBIORÓW MUZYCZNYCH 2 000
ZAKUP MULTIMEDIÓW 1000
USŁUGI OBCE 90 000
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 71 000
POZOSTAŁE KOSZTY 11 900