Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy za 2008 rok

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach za 2008 rok
 

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1 642 000
DOTACJE OGÓŁEM: 1 539 000
DOTACJA URZĘDU MIASTA 1 360 000
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym 32 000
DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY 147 000
PRZYCHODY WŁASNE: 102 000
- za legitymacje 7 000
- za upomnienia 29 000
- udostępnianie internetu 400
- usługi reprografii 3 000
- użyczenie lokalu 62 500
- inne 100
PRZYCHODY FINANSOWE 1 000
- odsetki bankowe 1 000
KOSZTY OGÓŁEM: 1 657 000
w tym  
WYNAGRODZENIA OSOBOWE 895 000
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I FP 144 000
ODPIS NA ZFŚS 33 800
UTRZYMANIE LOKALI 211 000
ZAKUP KSIĄŻEK 53 200
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 35 900
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 67 400
ZAKUP ZBIORÓW MUZYCZNYCH 2 000
ZAKUP MULTIMEDIÓW 100
USŁUGI OBCE 139 900
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 64 900
POZOSTAŁE KOSZTY 9 800