Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy na 2007 r

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach na 2007 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

1 432 872

DOTACJE OGÓŁEM:

1 359 072

 Dotacja Miasta Skierniewice

1 327 872

 Porozumienie ze Starostwem Powiatowym

     31 200

 PRZYCHODY WŁASNE:

     73 600

- za legitymacje

       7 000

- za upomnienia

       3 000

- udostępnianie Internetu

       3 000

- usługi ksero

       2 500

- użyczenie lokalu

     55 200

- inne

       2 900

PRZYCHODY FINANSOWE

          200

- odsetki bankowe

          200

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

-

- dary na książki

-

KOSZTY OGÓŁEM

 1 432 872

w tym:

 

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

    793 000

SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I FP

    155 500

ODPIS NA ZFŚS

       30 000

UTRZYMANIE LOKALI

     216 000

ZAKUP KSIĄŻEK

       30 000

Zakup książki mówionej

         2 500

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

         -

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

       68 000

ZAKUP ZBIORÓW MUZYCZNYCH

         1 500

ZAKUP MULTIMEDIÓW

         1 000

USŁUGI OBCE

       89 300

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

       33 572

POZOSTAŁE KOSZTY   

       12 500

Należności

-

Zobowiązania

-

Strony w tym dziale