Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy na 2006 r.

 Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach na 2006 r.

Przychody ogółem: 1 727 595
Dotacje ogółem: 1 669 872
Dotacja Miasta Skierniewice 1 407 872
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym       30 000
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego     232 000
Przychody własne:        57 363
- za legitymacje          7 020
- za upomnienia          2 497
- udostępnianie Internetu          2 799
- usługi ksero          2 485
- użyczenie lokalu        38 517
- inne          4 045
Przychody finansowe:

            360

- odsetki bankowe

            360

Koszty ogółem:

 1 727 595

w tym  
Wynagrodzenia osobowe

    777 000

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

    146 000

Odpis na ZFŚS

       27 300

Utrzymanie lokali

    196 240

Zakup książek

      83 655

Zakup środków trwałych

    197 000

Amortyzacja środków trwałych

      16 500

Zakup zbiorów muzycznych

2 000

Usługi obce

196  700

Zużycie materiałów

74 200

Pozostałe koszty

11 000

Strony w tym dziale